Chuyên mục: Tin tức khác

Ông Nguyễn Thanh Điền công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Đơn vị ông được giao làm chủ đầu tư một số công trình trên địa bàn huyện (đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư), hiện đang lập dự toán chuẩn bị đầu tư (dự toán các công việc chuẩn bị để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình).

Đơn vị nào có thẩm quyền thẩm định dự án?
Đơn vị nào có thẩm quyền thẩm định dự án?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP: “Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Riêng dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này…”.

Theo quy định thì chủ đầu tư sẽ tổ chức lập dự toán chuẩn bị đầu tư, trình cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP: “Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Riêng dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này…”.

Theo quy định thì chủ đầu tư sẽ tổ chức lập dự toán chuẩn bị đầu tư, trình cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Ông Điền hỏi, “cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án” ở đây được xác định là Sở Kế hoạch và Đầu tư hay Sở Xây dựng đối với cấp tỉnh, Phòng Tài chính Kế hoạch hay Phòng Kinh tế – Hạ tầng đối với cấp huyện?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 60 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 14, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014: “Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định”.

Đối với dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt, là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chuyên và được người quyết định đầu tư quyết định.

Theo BaoChinhphu.vn

(Đánh giá bài viết)

TAGS


024.8589.5888