__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7ba81":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7ba81":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7ba81":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Thành công

  • Yều cầu của Anh/chị đã được ghi nhận. 
  • Quý khách vui lòng để ý di đông của mình bởi chuyên viên tư vấn có thể gọi điện hoặc gửi thông tin đến quý khách trong 10-15 phút tới

024.8589.5888